Statut Wielkopolskiej Fundacji Rehabilitacji

Rozdział I. Postanowienia ogólne

§ 1

1. Wielkopolska Fundacja Rehabilitacji, zwana dalej Fundacją, działa na podstawie Ustawy z dn. 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach oraz postanowień niniejszego statutu.

2. Fundacja została ustanowiona przez Mateusza Romanowskiego, zwanego dalej Fundatorem, aktem notarialnym sporządzonym przez notariusza w kancelarii notarialnej w , w dniu 2021.

§ 2

1. Siedzibą Fundacji jest Poznań.

2. Czas trwania fundacji jest nieoznaczony.

3. Terenem działania Fundacji jest cały obszar Rzeczpospolitej Polskiej, przy czym w zakresie niezbędnym dla właściwego realizowania celów, Fundacja może prowadzić działalność także poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 3

1. Fundacja posiada osobowość prawną.

2. Nadzór nad Fundacją sprawuje minister właściwy ds. zdrowia.

3. Fundacja może zatrudniać pracowników w ramach realizacji zadań statutowych.

§ 4

Fundacja może ustanawiać certyfikaty, odznaki i przyznawać je wraz z innymi nagrodami i wyróżnieniami osobom fizycznym i prawnym zasłużonym dla fundacji, przyczyniającym się do realizacji celów fundacji.

Rozdział II. Cele i zasady działania Fundacji

§ 5

Celem Fundacji jest udzielanie fachowej pomocy w leczeniu i rehabilitacji społecznej i zdrowotnej osób chorych, zależnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób z niepełnosprawnościami, w tym dzieci, osób dorosłych oraz seniorów, jak również działanie na rzecz promocji zdrowia i profilaktyki zdrowotnej, a także prowadzenie rehabilitacji osób z niepełnosprawnościami w różnych typach placówek.

§ 6

1. Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

1) organizację i finansowanie opieki społecznej, medycznej, terapeutycznej i rehabilitacji osób chorych, osób zależnych i zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób z niepełnosprawnościami, w tym dzieci, osób dorosłych oraz seniorów, w tym wypożyczanie i udostępnianie sprzętu rehabilitacyjnego oraz medycznego,

2) niesienie pomocy osobom chorym, z niepełnosprawościami, seniorom i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, zmierzającej do zapewnienia im aktywnego udziału w życiu społecznym i zawodowym,

3) integrację i aktywizację społeczną, zawodową i zdrowotną, osób z niepełnosprawnościami, w tym dzieci, osób dorosłych oraz seniorów, poprzez prowadzenie ośrodków pomocy dla osób z niepełnosprawnościami, w tym dzieci, dorosłych i seniorów i osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, osób zależnych, takich jak:
 • dziennych domów opieki,
 • ośrodków pomocy dla rodzin,
 • przedszkoli i żłobków dla dzieci niepełnosprawnych,
 • ośrodków rehabilitacji oraz psychoterapii,
 • ośrodków doradztwa zawodowego i pośrednictwa pracy,
 • domów seniora, oraz domów pomocy dla dzieci z niepełnosprawnościami, w tym prowadzenie Środowiskowych Domów Opieki, Dziennych Ośrodków Rehabilitacyjnych.

4) współpracę ze środowiskiem naukowym, terapeutycznym i medycznym, organizacjami, instytucjami, w tym państwowymi i samorządowymi, oświatowymi, zakładami opieki zdrowotnej, organizacjami pozarządowymi, a w szczególności stowarzyszeniami i fundacjami, oraz osobami fizycznymi, na terenie kraju i za granicą, które w swoich programach mają cele zbliżone z celami Fundacji

5) doradztwo i pomoc organizacyjno-ekonomiczną oraz szkolenie (beneficjentów) pracowników i innych podmiotów zainteresowanych działalnością Fundacji,

6) skupianie wokół idei Fundacji ludzi w Polsce i poza jej granicami oraz przedstawicieli środowisk twórczych, intelektualnych i naukowych,

7) Działalność wydawniczą w zakresie objętą celami Fundacji,

8) Organizowanie i dofinansowywanie działalności propagatorskiej, edukacyjnej, doradczej i wydawniczej w zakresie objętym celami Fundacji,

9) Prowadzenie niepublicznego specjalistycznego zespołu opieki zdrowotnej,

10) organizowanie i prowadzenie szkoleń, kursów i warsztatów dla członków rodzin osób z niepełnosprawnością, opiekunów, kadry i wolontariuszy bezpośrednio zaangażowanych w proces rehabilitacji zawodowej lub społecznej osób niepełnosprawnych, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień dotyczących procesu integracji osób niepełnosprawnych w najbliższym środowisku i społeczności lokalnej, zwiększania ich aktywności życiowej i zaradności osobistej oraz niezależności ekonomicznej, podnoszenia umiejętności pracy z osobami niepełnosprawnymi, w tym sprawowania nad nimi opieki i udzielania pomocy w procesie ich rehabilitacji,

11) Organizowanie konferencji, szkoleń, warsztatów, seminariów, dyskusji oraz wszelkiego rodzaju spotkań na tematy związane zosobami chorymi, osobami zależnymi i zagrożonymi wykluczeniem społecznym, oraz osób z niepełnosprawnościami, w tym dzieci, osób dorosłych oraz seniorów,

12) gromadzenie i właściwe wykorzystanie środków finansowych i rzeczowych pochodzących z darów osób fizycznych i prawnych, w tym organizowanie zbiórek publicznych pieniędzy, aukcji, licytacji na podstawie uzyskanych zezwoleń,

13) udostępnianie innym podmiotom pomieszczeń i lokali Fundacji,

14) Organizowanie i monitorowanie pracy wolontariatu,

15) upowszechnianie w internecie, w środkach masowego przekazu, w formie audycji radiowych lub telewizyjnych, filmów telewizyjnych, artykułów prasowych oraz reportaży, wywiadów w prasie, radio i telewizji, za pomocą wydawnictw, w tym własnej działalności wydawniczej wiedzy w zakresie objętym celami Fundacji,

16) organizowanie spotkań służących wymianie doświadczeń osób i jednostek prowadzących działalność w zakresie zbieżnym z celami Fundacji, a także upowszechniania tych doświadczeń oraz udzielanie porad i pomocy osobom zamierzającym tworzyć organizacje o podobnym do Fundacji profilu działania,

17) organizowanie masowych imprez integracyjnych,

18) organizowanie życia sportowego, rekreacji i turystyki wśród społeczności oraz integrowanie środowiska dorosłych, opiekunów, seniorów, do działania na rzecz promocji zdrowia, rozwoju zdrowia i sportu wśród społeczności,

19) organizowanie turnusów rehabilitacyjnych dla osób z niepełnosprawnościami w każdym wieku,

20) zawieranie umów lub porozumień z osobami fizycznymi i prawnymi w celu realizacji celów statutowych Fundacji,

21) ustanawianie nagród, stypendiów i wyróżnień dla osób fizycznych i prawnych działających na rzecz pomocy osobom niepełnosprawnym, seniorom, osobom wykluczonym,

22) tworzenie, utrzymywanie oraz zagospodarowanie terenów i obiektów sportowych oraz rekreacyjnych,

23) tworzenie i prowadzenie terapii zajęciowej w różnych formach, również z wykorzystaniem zwierząt, dla osób niepełnosprawnych, chorych, osób wykluczonych społecznie, osób zależnych,

24) ustanowienie nagród, wyróżnień dla osób zasłużonych działających na rzecz celów statutowych Fundacji,

25) włączanie seniorów w życie społeczne poprzez działania, które pozwolą nabyć oraz podnieść kompetencje cyfrowe seniorów, zwiększyć umiejętności posługiwania się nowoczesnymi technologiami, a także propagowanie i wdrażanie rozwiązań pozwalających na włączenie społeczne zwiększające bezpieczeństwo osób starszych,

26) Zapewnienie osobom niepełnosprawnym dostępu do informacji,

27) Poprawa jakości funkcjonowania otoczenia osób niepełnosprawnych,

28) Upowszechnianie pozytywnych postaw społecznych wobec osób niepełnosprawnych i wiedzy dotyczącej niepełnosprawności.

Działalność o której mowa w ust.1, prowadzona jest nieodpłatnie, z tym ,że działalność, o której mowa w ust 1 pkt. 1-3, 7-11, 13, 15, 17-20, 22, 23, może być prowadzona również odpłatnie.

Rozdział III Działalność gospodarcza Fundacji

§ 7

Fundacja może prowadzić w kraju i zagranicą, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, działalność gospodarczą w ramach działalności, która może być, zgodnie z § 6 Statutu, prowadzona odpłatnie, a także w takim zakresie jak:

 • Działalność fizjoterapeutyczna, PKD 86.90 A
 • Sprzedaż hurtowa wyrobów farmaceutycznych i medycznych, PKD 46.46.Z,
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów farmaceutycznych prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.73.Z,
 • Sprzedaż detaliczna wyrobów medycznych, włączając ortopedyczne, prowadzona w wyspecjalizowanych sklepach PKD 47.74.Z,
 • Hotele i podobne obiekty zakwaterowania, PKD 55.10.Z,
 • Wynajem i zarządzanie nieruchomościami własnymi lub dzierżawionymi PKD 68.20.Z,
 • Przygotowywanie i dostarczanie żywności dla odbiorców zewnętrznych (catering) PKD 56.21.Z,
 • Przygotowywanie i podawanie napojów PKD 56.30.Z,
 • Wydawanie gazet, PKD 58.13.Z,
 • Wydawanie czasopism i pozostałych periodyków PKD 58.14.Z,
 • Pozostała działalność wydawnicza PKD 58.19.Z,
 • Pozostała działalność rozrywkowa i rekreacyjna PKD 93.29.Z,
 • Pozostała działalność wspomagająca prowadzenia działalności gospodarczej, gdzie indziej niesklasyfikowanej PKD 82.99.Z,
 • Działalności organizacji profesjonalnych PKD 94.12.Z,
 • Badanie rynku i opinii publicznej PKD 73.20.Z,
 • Pozostała działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, gdzie indziej niesklasyfikowanej PKD 74.90.Z,
 • Sprzedaż detaliczna książek prowadzonych w wyspecjalizowanych sklepach, PKD 47.61.Z,

18) Sprzedaż detaliczna prowadzona przez domy sprzedaży wysyłkowej lub Internet PKD 47.91.Z,

19) Pozostała sprzedaż detaliczna prowadzona poza siecią sklepową, straganami i targowiskami PKD 47.99.Z,

 • Dzierżawa własności intelektualnej i podobnych produktów, z wyłączeniem prac chronionych prawem autorskim PKD 77.40.Z,
 • Pozaszkolne formy edukacji sportowej oraz zajęć sportowych i rekreacyjnych PKD 85.51.Z,
 • Pozostałe, pozaszkolne formy edukacji gdzie indziej niesklasyfikowane PKD 85.59.B,
 • Działalność obiektów służących poprawie działalności fizycznej PKD 93.13.Z.

Rozdział IV. Majątek i dochody Fundacji

§ 8

Majątek Fundacji stanowi fundusz założycielski wniesiony przez fundatora w kwocie 5.000 zł (pięć tysięcy złotych), z czego kwotę 1.000 zł (tysiąc złotych) na prowadzenie działalności gospodarczej przez fundację, a kwotę 4.000 zł (cztery tysiące złotych) na prowadzenie działalności statutowej fundacji oraz składniki majątkowe nabyte w trakcie działania fundacji.

§ 9

1. Przychody Fundacji, oprócz działalności gospodarczej, pochodzą z:

 • darowizn, spadków, zapisów,
 • dotacji i subwencji,
 • zbiórek publicznych,
 • majątku fundacji,
 • odsetek i lokat bankowych,.

2. Całość przychodów uzyskiwanych przez Fundację jest przeznaczana wyłącznie na działalność statutową.

Rozdział V. Zarząd Fundacji

§ 10

1.Władzę w Fundacji sprawuje Zarząd, który kieruje działalnością Fundacji i reprezentuje ją na zewnątrz.

2. Zarząd składa się z co najmniej dwóch członków, w tym Prezesa i Wiceprezesa powoływanych zawsze przez Fundatora, na czas nieokreślony.

2. W skład Zarządu może wchodzić Fundator.

3. Po śmierci Fundatora zarząd sam powołuje nowych członków, a prawo do powołania jednego nowego członka zarządu, w terminie miesiąca przysługuje żonie Fundatora.

4. Jeśli żona Fundatora nie dożyła jego śmieci albo znajdowała się z nim w separacji orzeczonej wyrokiem sądu, bądź w trakcie postępowania o rozwód, prawo powołania nowego członka zarządu przysługuje zstępnemu według najbliższego stopnia pokrewieństwa, a w dalszej kolejności według starszeństwa.

§ 11

Członkostwo w Zarządzie ustaje na skutek:

 • złożenia pisemnej rezygnacji na ręce Prezesa Zarządu,
 • śmierci członka Zarządu,
 • odwołania przez Fundatora.

§ 12

1. Posiedzenia Zarządu odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.

2. Posiedzenia Zarządu zwołuje Prezes zarządu, a w jego nieobecności Wiceprezes Zarządu z

inicjatywy własnej bądź na wniosek któregokolwiek z pozostałych członków Zarządu

3. Forma zwołania posiedzenia jest dowolna, zaproszenie na posiedzenie winno jednak dotrzeć do każdego członka Zarządu.

4. Zarząd podejmuje decyzje za pomocą uchwał zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej połowy swoich członków, chyba, że niniejszy statut stanowi inaczej. W przypadku równego rozłożenia głosów decyduje głos Prezesa.

5. Członek Zarządu nie może uczestniczyć w głosowaniu Zarządu w sprawach, które go bezpośrednio dotyczą.

§ 13

Do składania oświadczeń woli w imieniu Fundacji, uprawnionych jest dwóch członków zarządu, w tym Prezes lub Wiceprezes, działających łącznie. W innych sprawach Fundację Reprezentuje Prezes zarządu.

Rozdział. VI Postanowienia końcowe

§ 14

Zmian w statucie Fundacji dokonuje Zarząd.

§ 15

1. Fundacja może się połączyć z inną fundacją dla efektywnego realizowania swoich celów.

2. Połączenie z inną fundacją nie może nastąpić, jeżeli w jego wyniku mógłby ulec istotnej zmianie cel Fundacji.

§ 16

1. Fundacja ulega likwidacji w razie osiągnięcia celów, dla których została ustanowiona lub w razie wyczerpania się jej środków finansowych i majątku.

2. Środki finansowe i majątek pozostały po likwidacji Fundacji mogą zostać przeznaczone na rzecz działających w RP organizacji o zbliżonych celach.

Darowizny na fundację

WIELKOPOLSKA FUNDACJA REHABILITACJI

ul. ŁOMŻYŃSKA 1, 61-048 POZNAŃ
NIP: 7822900288 | REGON 389526893

Numer konta:

42 1020 4160 0000 2402 0300 0361

Przelew tytułem: 
„Darowizna na cele Statutowe Fundacji”

Lub przez:

Kwota (zł):

Ta strona korzysta z ciasteczek aby świadczyć usługi na najwyższym poziomie. Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie. Więcej informacji w naszej polityce prywatności.